Espei Rasbora (Trigonostigma espei)

  • Sale
  • Regular price $5.00
Shipping calculated at checkout.


Tank 85

SOLD SIZE: less than 1"